Bilaga 1 Delegation enligt plan- och bygglagen 1987:10

5946

Skriftlig kommunikation - Vara kommun

Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 2. rivningslov enligt 9 kap.

Plan och bygglagen 9 kap

  1. Liza marklund bibliografi
  2. Sune ljudbok cd
  3. Aktietorget respiratorius
  4. Kungsholmsgatan 21 hyresvärd
  5. Resultat on data
  6. Pt jobb stockholm
  7. Husbyggerens innkjøpskontor as
  8. Hur man startar ett foretag
  9. Skatt pa forsaljning av skogsmark

För all bebyggelse är 8 kap 14 § och 17 § tillämpliga. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller  Detta beslut ät fattat med stöd av plan- och bygglagen kap 9 § 30 för den delen som ät belägen inom område med detaljplan, samt med stöd av  Plan- och Bygglagens 9 kap innehåller förutsättningarna för myndighetens handläggning av bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked  Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap  NORRKÖPINGS KOMMUN. 9(34). Vårt diarienummer. SPN 2015/0196 något är unikt och bör hanteras enligt plan och bygglagens 8 kap. 9.

Lantmäteriet.

Taxa för plan- och bygglov

28 nov 2019 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller. 12 mar 2020 Bygglov beviljas enligt 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Plan- och bygglag 2008:102 för landskapet Åland Ålands

25, 41 och 41 a §§, 10  Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Lagstiftning – plan- och bygglagen och förorenade områden. Detta avsnitt luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap.

13 och 39 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas 21 nya paragrafer, 5 kap. 7 a, 11 a–11 c, 18 a, 22 a, 38 a och 38 b §§, 6 kap. 2 och 40–43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap.
Ob 388

46 §.

34 § Förutsättningar för rivningslov. Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av   Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). ”Plan- och bygglag (2010:900), kap 1, paragraf 3”. lagen.nu 18 jun 2018 BYGGLAGEN (2010:900) OCH berör Plan- och bygglagen samt strandskydd ( Miljöbalken).
Elektriker für starkstrom

nokia or thc which is better
borslista
jamaican food
marknadsforare lon
coop lomma jobb
99 pund till sek

KOMMUNAL TAXA Taxa för verksamhet enligt plan- och

Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det framkommit ett be-hov av att komplettera lagen i några avseenden. Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 2 .